Doğunun Nabzı | Doğunun Nabzı Burada Atıyor ®
HZ.ŞUAYB PEYGAMBER HAYATI / İhsan SEYHAN 07/11/2015

Hz .Şuayb Aleyhisselam, Medyen ve Eyke ahâlisine gönderilen peygamber. İbrahim aleyhisselam veya Sâlih aleyhisselamın neslindendir. Soyu anne tarafından Lut aleyhisselamın kızına ulaştığı ve Eyyub aleyhisselamla teyze oğulları oldukları rivâyet edilmiştir. Musa aleyhisselamın kayınpederidir. Kavmine güzel söz söylemesi, tatlı ve tesirli hitâb etmesi sebebiyle kendisine Hatîb-ül-Enbiyâ (Peygamberlerin hatîbi) denildi. İnsanlara İbrahim aleyhisselama bildirilen dînin emir ve yasaklarını tebliğ etti.

Arabistan Yarımadasının kuzeybatısında Hicâz’la Filistin arasında Kızıldeniz sâhilinde yer alan Akabe Körfezinden Humus Vâdisine kadar uzanan Medyen bölgesinde doğup büyüyen Şuayb aleyhisselam, o kavmin asîl bir âilesine mensuptu. Gençliği, dedelerinden Medyen adlı bir şahsın etrâfında toplandıkları için bu adla anılan Medyen halkı arasında geçen Şuayb aleyhisselam, azgın ve sapık kavmin kötülüklerinden uzak yaşar, babasından kalan koyunlarıyla meşgul olur ve çok namaz kılardı.

Medyenliler atalarının doğru yolundan ayrılmışlar ve kötü yollara sapmışlardı. Allahü teâlâya îmân ve ibâdet etmeyi bırakmışlar, kendi elleriyle yaptıkları putlara ve heykellere tapıyorlardı. Medyen, ticâret kervanlarının gelip geçtiği yollar üzerinde olduğundan ticâretle uğraşıyorlardı. Yaptıkları alış-verişte muhakkak hîle yapıyorlardı. Yiyecek maddelerini alıp, stok yapıyorlar, pahalanınca fâhiş fiyatla satıyorlardı. Ölçü ve tartı için iki değişik ölçek kullanıyorlar, alırken büyük ölçekle alıyorlar, satarken küçük ölçekle veriyorlardı. İnsanların yollarını kesiyorlar, onların mallarına zorla el koyuyorlardı.

Yol üstünde durup, bilhassa yabancı ve gariblerin mallarını çeşitli hîlelere başvurarak ellerinden alıyorlardı. Ayrıca sâhip oldukları pekçok nîmetin şükrünü yapmayıp, nankörlük ediyorlardı.

Allahü teâlâ onlara, doğru yola dâvet etmek için Şuayb aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Şuayb aleyhisselam onlara nasîhatlerde bulunup, Allahü teâlâya şirk koşmamalarını ve yalnızca O’na ibâdet etmelerini, alış-verişte, ölçü ve tartıda haksızlık ve hîle yapmamalarını, yeryüzünde bozgunculuk yapmamalarını söyledi. Kötülüklere devâm ettikleri takdirde azâba uğrayacaklarını, vazgeçtikleri takdirde mükâfâta kavuşacaklarını söyledi. Fakat azgın Medyen kavmi, Şuayb aleyhisselamın sözlerini dinlemeyip, ona karşı çıktılar. Ona inananları tehdit ettiler. 

Şuayb aleyhisselam, bütün sıkıntı, eziyet ve horlamalara rağmen, Medyenlileri doğru yola dâvete devâm etti. İbret olarak isyânları sebebiyle helâk edilen Nûh aleyhisselamın gönderildiği kavmin, Hûd kavminin, Lut kavminin başına gelen azapları ve helâk olmalarını anlattı. İnkârdan vazgeçip îmân etmelerini, mağfiret dilemelerini, aksi hâlde kendilerinin de isyân edip, helâk olan kavimler gibi azâba düşeceklerini ve helâk olacaklarını açık bir lisanla anlattı. Onun peygamberliği Şam’a kadar duyulmuştu. Pekçok kimse gelerek Şuayb aleyhisselama îmân etmekle şereflendiler. Fakat Medyenliler yolda durup, Şuayb aleyhisselama gelenlere mâni olmaya çalıştılar. Şuayb aleyhisselamı ve ona inananları kendi sapık dinlerine dönmedikleri takdirde yurtlarından çıkaracaklarını söyleyip, tehdit ettiler. 

Şuayb aleyhisselam azgın Medyen halkının, bütün nasîhatlerine rağmen îmâna gelmelerinden ümit kesince, onları Allahü teâlâya havâle etti.Şuayb aleyhisselam Allahü teâlâya; “Yâ Rabbî! Bizimle kavmimiz arasında hak ile hüküm ver. Sen hükmedicilerin hayırlısısın.” diye dua etti.

Azgınlıklarına ve inananlara karşı düşmanlıklarına devâm eden Medyen halkı üzerine, Allahü teâlâ azâb gönderdi. Cebrâil aleyhisselamın bir sayhası ve bir zelzeleyle onların hepsini helâk etti. Hepsi yok oldular. Sanki onlar o beldede yaşamamışlardı.

Şuayb aleyhisselam ve ona inananlar kurtulup Medyen’e yakın yerde, yeşillik, ağaçlık ve bolluk içinde bir şehir olan Eyke’ye giderek, oradaki insanlara doğru yolu göstermekle vazîfelendirildi. Medyen halkının bütün husûsiyetlerini taşıyan Eyke halkı, parayı tartı ile alırlar, kenarlarından kırptıktan sonra, tâne ile verirlerdi. Alış-verişlerinde karşı taraftakine muhakkak zarar verirler ve onu aldatırlardı. Alırken ucuz ve fazla fazla alırlar, satarken pahalı ve eksik verirlerdi. Yolcuları soyarlar, putlara taparlardı. Şuayb aleyhisselama inanmak için gelenleri vaz geçirmek için çalışırlar, Şuayb aleyhisselama yalancı derlerdi. İstekleri olmazsa, tehditte bulunup, eziyet ederlerdi.

Şuayb aleyhisselam Eyke halkını Allahü teâlâya îmân ve ibâdet etmeye, azgınlık ve taşkınlıklarından vaz geçmeye dâvet etti. Eyke halkı Şuayb aleyhisselamdan mucize istediler. Şuayb aleyhisselam çevredeki putlara hitâb edip; “Rabbiniz kimdir? Ben kimim? Söyleyin!” dedi. Taş ve ağaçtan yapılmış cansız birer varlık olan putlar dile gelip; “Rabbimiz ve yaratıcımız Allahü teâlâdır. Yâ Şuayb! Sen ise Allahü teâlânın peygamberisin!” dediler ve kâidelerinden yere düşüp paramparça oldular. Bu mucize karşısında bâzı kimseler îmâna geldi.

İnanmayanlar da azgınlıklarını daha da arttırdılar. Şuayb aleyhisselam son defâ îkâz edip, puta tapmaktan vaz geçmelerini, Allah’a îmân etmelerini ölçü ve tartıda adâletli olmalarını ve her türlü zulümden vazgeçip, kurtulmalarını söylediyse de inkâr edip inanmadılar. Alay ettiler, yalancısın, sihirbazsın, büyülenmişsin dediler. Îmân etmeyeceklerini açıkça söyleyip; “Eğer sen doğru sözlüysen, bize gökten azap indir.” dediler.

Şuayb aleyhisselam bu azgın kavmi Allahü teâlâya havâle etti. Allahü teâlâ onlara isyanları sebebiyle şiddetli bir azap göndererek hepsini helâk etti. Önce ortalığı kasıp kavuran şiddetli bir sıcaklığa tutuldular. Sular fokur fokur kaynadı. Susuzluktan kıvranıyorlar sıcak suları içtikçe içleri yanıyordu. Çâresizlikten gölge ve içecek su arıyorlar, bir taraftan bir tarafa koşuyorlardı. Bu hâl yedi gün devâm etti. Sekizinci gün ufukta koyu gölgeli siyah bir bulut çıkıp yükseldi. Bunu gören Eykeliler serinlemek için koşup hepsi bulutun altında toplandılar. Onlar bulutun altına toplanır toplanmaz buluttan üzerlerine şiddetli bir ateş yağmaya başladı ve hepsi ateş altında helâk olup, gittiler. 

Eykelilerin helâk edildiği bugün, Kur’ân-ı kerîmde (gölge günü) olarak bildirilmekte ve meâlen şöyle buyrulmaktadır: 
“O gölge (zulle) gününün azâbı onları yakalayıverdi. Gerçekten o azap büyük bir günah azâbı idi.” (Şuarâ sûresi: 189)

Şuayb aleyhisselam, Eyke ahâlisinin helâk olmasından sonra, inananlarla birlikte Medyen’e gidip yerleşti. İnananlardan birinin kızıyla evlendi. İki kızı oldu. Kızlar büyüdü. Kendisi iyice yaşlandı. Allah korkusundan çok gözyaşı döktü. Gözleri zayıfladı, vücudu kuvvetten düştü. 

Bu sırada Mısır’dan çıkıp Medyen’e gelen Musa aleyhisselam, kuyu başında koyunlarını sulamak için bekleyen Şuayb aleyhisselamın kızlarına yardım ederek, koyunlarını suladı. Şuayb aleyhisselam ücret vermek için onu evine dâvet etti. Onu emin güvenilir bir kimse olarak görüp, koyunlarına çoban tuttu. Sekiz sene koyunlarını gütmesi şartıyla kızlarından birini ona nikâhladı. 

Musa aleyhisselam orada on sene kaldı. Çocukları oldu. Daha sonra Mısır’a göç etti. Sıhhati düzelip gözleri açılan Şuayb aleyhisselam, her sene Medyen’den Mısır’a giderek kızı ve dâmâdını ziyâret etti. Bir müddet sonra Mekke-i mükerremeye gidip yerleşti. Daha sonra da orada vefat etti. Vefâtında 300 yaşında olduğu rivâyet edilmiştir.

Şuayb aleyhisselam çok namaz kılardı. Tevrat’ta ismi Mikâil olarak bildirilmiştir. Kur’ân-ı kerîmde A’râf, Şuarâ, Hûd ve Ankebût sûrelerinde Şuayb aleyhisselam, Medyen ve Eyke kavimleri hakkında âyet-i kerîmeler mevcuttur.

Şuayb aleyhisselamın altı çeşit mucizesi vardır:
1. Hazret-i Şuayb’ın duası bereketiyle, koyunlardan doğmuş siyah kuzuların hepsi beyaz olmuştur.

2. Hazret-i Şuayb’ın duası bereketiyle taşlar toprak olmuştu. Şöyle ki: Medyen kasabası dağlık, taşlık bir yer olduğundan: “Hak peygamber iseniz, dua ediniz, şu dağlar, taşlar kalkıp, yerimiz geniş olsun.” diye teklif etmişlerdi. Şuayb aleyhisselam dua edince, cenâb-ı Hak duasını kabul edip, elini o dağ ve taşlar üzerine koy, diye emreyledi. Elini koyunca hepsi toprak oluverdi.

3. Şuayb aleyhisselamın duası bereketiyle Medyen’de bâzı taşlar koyun olmuştur. Şöyle ki, kendilerinin hiç koyunu olmadığı için kavmi, bizim koyunlarımızı elimizden almak için Şuayb buraya gelmiştir diye söz etmişlerdi. Hazret-i Şuayb bunu işitince, çok üzülüp, kendinin de koyunu olması için cenâb-ı Hakka dua eyledi. Cenâb-ı Hak, duasını kabul edip, orada bulunan taşlara eliyle işâret etmesini emreyledi. Hazret-i Şuayb işâret ettiği anda o taşlar koyun oluverdi. Bu sûretle koyunları kavminin koyunundan birkaç misli fazla oldu. O koyunları sekiz, yâhut on sene hazret-i Musa’ya güttürüp, kızını da ona verdiği meşhurdur.

4. Hazret-i Şuayb, bir yerin taşları etrâfında dönünce, o taşlar hemen bakır olup, ahâli bununla pek zengin olmuştur.

5. Hazret-i Şuayb’ın duası bereketiyle kum tepeleri yerinden kalkmıştır.

6. Hazret-i Şuayb, bir dağa çıkmak istediği zaman, dağ âdeta devenin oturup kalktığı gibi, Şuayb aleyhisselam çıkıncaya kadar küçülür, çıktıktan sonra evvelki hâli gibi büyük bir dağ olurdu.

Bu yazı 1704 kez okundu.
Yazarın Tüm Yazıları
 1. 1. Fatiha Süresini Hiç Böyle Okumuşmuydunuz (2527 kez okundu.) - 26/03/2015
 2. 2. RUHUN ŞAD OLSUN BÜYÜK ÜSTAD (2221 kez okundu.) - 30/03/2015
 3. 3. HZ.SALİH'İN HAYATI (2237 kez okundu.) - 04/04/2015
 4. 4. HZ.MUHAMMED (S.A.V)´İN HAYATI (2423 kez okundu.) - 11/04/2015
 5. 5. RECEB AYI VE REGAİB GECESİNİN FAZİLETİ (2348 kez okundu.) - 19/04/2015
 6. 6. Hz. ÂDEM HAYATI (3299 kez okundu.) - 25/04/2015
 7. 7. MİRAÇ KANDİLİ NEDİR? (2054 kez okundu.) - 14/05/2015
 8. 8. ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN MÜKÂFATI (2720 kez okundu.) - 18/05/2015
 9. 9. İŞTE BERAT KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI (2387 kez okundu.) - 26/05/2015
 10. 10. RAMAZAN AYI GELMEDEN ÖNCE NELER YAPILIR (2542 kez okundu.) - 04/06/2015
 11. 11. RAMAZAN AYIN FAZİLETİ (2844 kez okundu.) - 14/06/2015
 12. 12. ORUÇ'UN FAYDALARI (1882 kez okundu.) - 02/07/2015
 13. 13. KADİR GECESİNİN ÖNEMİ (1527 kez okundu.) - 11/07/2015
 14. 14. HABİL İLE KABİL'İN HAYATI (2019 kez okundu.) - 20/07/2015
 15. 15. HZ. YUSUF PEYGAMBERİN HAYATI (2674 kez okundu.) - 25/07/2015
 16. 16. HZ. SIT (S.A.) (2236 kez okundu.) - 08/08/2015
 17. 17. HZ.İDRİS'İN HAYATI (2159 kez okundu.) - 15/08/2015
 18. 18. HZ.NUH HAYATI (1953 kez okundu.) - 22/08/2015
 19. 19. HZ. ZÜLKARNEYN HAYATI (2563 kez okundu.) - 29/08/2015
 20. 20. HZ.İŞMOİL HAYATI (2125 kez okundu.) - 19/09/2015
 21. 21. HZ.İSHAK PEYGAMBERİN HAYATI (1903 kez okundu.) - 03/10/2015
 22. 22. HZ. YAKUP'UN HAYATI (1674 kez okundu.) - 17/10/2015
 23. 23. HZ. EYÜP PEYGAMBERİN HAYATI (1700 kez okundu.) - 24/10/2015
 24. 24. HZ.ZÜLKİFL'İN HAYATI (1858 kez okundu.) - 31/10/2015
 25. 25. HZ.ŞUAYB PEYGAMBER HAYATI (1705 kez okundu.) - 07/11/2015
 26. 26. HZ. YUNUS PEYGAMBERİN HAYATI (1603 kez okundu.) - 14/11/2015
 27. 27. HZ. MUSA PEYGAMBERİN HAYATI (1903 kez okundu.) - 21/11/2015
 28. 28. HZ.HARUN PEYGAMBERİN HAYATI (1694 kez okundu.) - 27/11/2015
 29. 29. HZ.DAVUT PEYGAMBERİN HAYATI (1583 kez okundu.) - 06/12/2015
 30. 30. HZ.SÜLEYMAN PEYGAMBERİN HAYATI (1661 kez okundu.) - 12/12/2015
 31. 31. HZ.LOKMAN PEYGAMBERİN HAYATI (2100 kez okundu.) - 19/12/2015
 32. 32. HZ MUHAMMEDİN HAYATI (1697 kez okundu.) - 27/12/2015
 33. 33. EFENDİMİZ (S.A.V)'İN YASAKLADIĞI VE TAVSİYE ETTİĞİ İSİMLER (1450 kez okundu.) - 09/01/2016
 34. 34. İSLAMDA ADAB - I (1482 kez okundu.) - 16/01/2016
 35. 35. PEYGAMBER EFENDİMİZİN GÜNLÜK HAYATA AİT SÜNNETLERİ (1672 kez okundu.) - 23/01/2016
 36. 36. İSLAM DİNİNDE BASKI VE ZORLAMAK YOKTUR (1711 kez okundu.) - 31/01/2016
 37. 37. NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR (1485 kez okundu.) - 12/02/2016
 38. 38. ABDEST NEDİR (1318 kez okundu.) - 20/02/2016
 39. 39. ABDEST NASIL ALINIR (1384 kez okundu.) - 27/02/2016
 40. 40. ABDESTİN FARZLARI (1415 kez okundu.) - 05/03/2016
 41. 41. ABDESTİN SÜNNETLERİ (1464 kez okundu.) - 12/03/2016
 42. 42. İSLAMİYET'TEN ÖNCE TÜRK DEVLETLERİ (1554 kez okundu.) - 19/03/2016
 43. 43. İSLAMİYET’İN DOĞUŞU VE YAYILIŞI (1681 kez okundu.) - 26/03/2016
 44. 44. İŞTE REGAİP KANDİLİ HAKKINDA BİLGİ (1978 kez okundu.) - 02/04/2016
 45. 45. KUTLU DOĞUM HAFTASI İLE MEVLİT KANDİLİ (1384 kez okundu.) - 16/04/2016
 46. 46. ADI GÜZEL, KENDİ GÜZEL MUHAMMED (1357 kez okundu.) - 23/04/2016
 47. 47. MİRAÇ KANDİLİ NEDİR FAZİLETLERİ NELERDİR? (1324 kez okundu.) - 30/04/2016
 48. 48. CENNET ANALARIN AYAKLARI ALTINDADIR (1334 kez okundu.) - 07/05/2016
 49. 49. ŞABAN AYI'NIN FAZİLETLERİ (1263 kez okundu.) - 14/05/2016
 50. 50. BERAT GECESİNDE NELER YAPMALI? (1259 kez okundu.) - 21/05/2016
 51. 51. RAMAZAN AYI VE ÖNEMİ (1184 kez okundu.) - 28/05/2016
 52. 52. RAMAZAN AYI KUR'AN-I KERİM AYIDIR (1215 kez okundu.) - 04/06/2016
 53. 53. RAMAZAN AYI ORUÇ AYIDIR (1230 kez okundu.) - 11/06/2016
 54. 54. RAMAZAN AYI RAHMET VE MAĞFİRET AYIDIR (1263 kez okundu.) - 18/06/2016
 55. 55. ORUÇ CENNETE GÖTÜRÜR (1278 kez okundu.) - 25/06/2016
 56. 56. LUT KAVMİ (1562 kez okundu.) - 09/07/2016
 57. 57. DUA EDERKEN ISRARCI OLMALI MIYIZ? (1675 kez okundu.) - 06/08/2016
 58. 58. NEDEN HER İNSANIN İRADESİ FARKLIDIR? (1786 kez okundu.) - 13/08/2016
 59. 59. KURBAN KESMENİN FAZİLETİ (1226 kez okundu.) - 08/09/2016
 60. 60. ESKİ BAYRAMLAR VE YENİ BAYRAMLAR ARASINDAKİ FARKLAR (2047 kez okundu.) - 14/09/2016
 61. 61. NAMAZ, AHLAK, HAYAT NAMAZI VE NEFS TEZKİYESİ (2074 kez okundu.) - 08/10/2016
 62. 62. MEVLİD KANDİLİ NEDİR? (1148 kez okundu.) - 19/11/2016
 63. 63. MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ NELERDİR? (2086 kez okundu.) - 27/11/2016
 64. 64. KUTUPLARA YAKLAŞTIKÇA NAMAZ VAKİTLERİ (2157 kez okundu.) - 17/12/2016
 65. 65. İMAM-I ŞAFİİ HAZRETLERİ KİMDİR? (996 kez okundu.) - 24/01/2017
 66. 66. UMRENİN FAZİLETİ (1076 kez okundu.) - 10/02/2017
 67. 67. RİSALE NUR’DAN HASTALAR RİSALESİ (2887 kez okundu.) - 02/03/2017
 68. 68. ÜÇ AYLARIN FAZİLETLERİ - I (2673 kez okundu.) - 14/04/2017
 69. 69. ORUCUN VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ (1695 kez okundu.) - 26/05/2017
 70. 70. KADİR GECESİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR? (1240 kez okundu.) - 16/06/2017
 71. 71. HACCIN TARİF ve FAZİLETLERİ - I (731 kez okundu.) - 16/08/2017
 72. 72. HACCIN TARİF ve FAZİLETLERİ - II (668 kez okundu.) - 26/08/2017
 73. 73. HACCIN TARİF ve FAZİLETLERİ - III (648 kez okundu.) - 04/09/2017
 74. 74. ŞANS OYUNLARI HARAM MIDIR? (2629 kez okundu.) - 20/12/2017
Facebook Yorumları